Clàusules de menors i altres

Permeto al meu fill/a  a participar a les activitats esportives i socials de l’Handbol Berga, inclosos als desplaçaments a altres pavellons i poblacions, si fos necessari, i en vehicles particulars d’altres pares o persones vinculades al Club, o autocars organitzats pel Club, i que, en cas d’accident, sigui atès d’urgència pel personal sanitari adient, i així el club queda eximit de qualsevol responsabilitat.

Declaro que el meu fill/a per poder jugar al Handbol Berga a passat les probes mèdiques o ha presentat el Certificat de revisió mèdica Apte per un centre homologat per la federació catalana de Handbol, que té cobertura sanitària a la Seguretat Social, i està al corrent de les vacunacions corresponents a la seva edat. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals incorporades en aquesta inscripció i a la documentació que s’adjunta, seran incorporats en un fitxer de propietat de l’Handbol Berga amb la finalitat d’efectuar la present sol·licitud d’inscripció i enviar-vos publicitat sobre activitats del club, si s’escau.

Accepto i declaro ser coneixedor de les condicions econòmiques d’aquesta inscripció per tant , ho signo, i em comprometo a efectuar el pagament de les quantitats que em correspongui, de la forma indicada, i a complir la Normativa de Regim Intern de l’Handbol Berga com a pare/mare/tutor.

Scroll to Top